Kallelse årsmöte 2018
2018-03-26 14:23
26 april...
Årsmöte för Taekwon-Do Akademin och dess medlemsföreningar kommer att ske den 26 april 2018.

Datum
26 april 2018

Plats
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7

Tid
Start 17:30

Ärenden vid årsmötet

Årsstämman ska öppnas av HF styrelseordförande eller vid förhinder för denne, vice ordförande. Denne föreslår stämmoordförande samt protokollsekreterare.

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1.    Fastställande av röstlängd


2.    Val av ordförande, vice ordförande och protokollsekreterare


3.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordföranden ska justera protokollet


4.    Fråga om årsstämman är utlyst enligt stadgarna


5.    Fastställande av dagordning och procedurregler


6.    Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret


7.    Revisorernas berättelse


8.    Fastställande av resultat- och balansräkning

9.    Beslut om ansvarsfrihet för HF styrelseledamöter

10. Fastställande av grundbelopp för medlemsavgift till HF för nästkommande verksamhetsår

11. Behandling av och beslut om propositioner

12. Behandling av och beslut om motioner

13. Presentation av verksamhetsplan och budget

14. Val av HF styrelseordförande för en tid av fyra år och val av tre ledamöter till HF styrelse 
för en tid av två år samt eventuella fyllnadsval.

15. Val av en revisor och en revisorssuppleanter för en tid av ett år

16. Beslut om arvode till HF styrelse samt revisorer

17. Val av ledamöter till valberedningen, för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till 
sammankallande

18. Övriga frågor

19. Avslutande av årsstämman 


Beslut i ärenden av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse får endast fattas om de finns med i kallelsen.


Ett e-mail kommer gå ut till alla medlemmar med specifika kallelser för medlemsföreningarna.


Nyhetsarkiv
Dags för SM och STL 32018-04-19 16:21
Kallelse årsmöte 20182018-03-26 14:23
Dags för SM och STL 32018-03-20 22:16
Framgångar på STL 22018-03-06 11:34
Träningsstart VT 20182018-01-02 08:34
SM och Grand Prix2017-11-20 15:03
 
Våra sociala medier
Partners
Länkar
Annonser